Akreditasyon

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Akreditasyon

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Akreditasyon
24 Haziran 2019 Pazartesi

Kalite Politikamız

Türkiye’de öğretmenlik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD), çalışmalarını sürekli iyileştirme ve toplam kalite felsefesi doğrultusunda yürütmeyi ve öğretmenlik eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının beklentilerini sürekli karşılamayı temel ilke edinmiştir. Sunulan hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tutmak için EPDAD aşağıdaki değerlere bağlı kalacaktır.

Hizmet Odaklılık

EPDAD çalışanları ve gönüllüleri hizmet verdiği tüm kurumlarla saygılı ve sevecen bir ilişki kurar ve sürdürürler. Onların güncel gereksinim ve beklentilerine duyarlıdırlar.

Hizmetlerin kalitesini en son değerlendirenin, hizmeti alan kurumlar olduğunun bilincindedirler.

Sürekli Öğrenme

Sürekli öğrenme, sürekli iyileştirme için önkoşuldur. Bu nedenle EPDAD, hem kendi etkinliklerinden ve performansından hem de diğer benzer kurumların deneyimlerinden sürekli öğrenir. Çalışanların ve gönüllülerin gelişimi, kendi potansiyellerinin tümünün farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde, desteklenir ve teşvik edilir.

Değer Yaratma

EPDAD, başta hizmet verdiği kurumlar olmak üzere, paydaşlarına katma değer yaratacak hizmetler sunar. Hizmetin katma değeri, doğrudan geribildirim yolu ile izlenir. Özellikle, EPDAD değerlendirme takımları öğretmenlik eğitiminin ve değerlendirme sürecinin sürekli iyileştirilmesi için faydalı bir geribildirim sağlamaya çalışırlar.

İşbirlikleri Geliştirme

Sunulan değerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının artırılması işbirliklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle EPDAD, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği fırsatlarını arar ve geliştirir. Sürdürülebilir bir işbirliği için, işbirliği ortakları arasında paylaşılmış hedeflerin olması, uzmanlıkların, kaynakların ve bilgilerin karşılıklı paylaşıldığı, birlikte çalışmaya ve birbirleri arasında karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayanan bir ilişki kurulması esastır.

Etik Davranış

EPDAD çalışanları ve gönüllüleri paydaşlara karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak, şeffaf ve hesap verebilmeye hazır yüksek düzeyde bir etik yaklaşımı benimsemişlerdir. Bu nedenle, EPDAD Etik Kuralları çerçevesinde çıkar çelişkisi yaratmaktan kaçınarak profesyonelce davranış sergilerler.

Şeffaflık ve Hesap Verebilme

EPDAD program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.

 • Sistem ve EPDAD

  Türkiye Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi; 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği (YKGY) ile yeniden yapılandırılmıştır. Yönetmeliğin sistemde yaptığı en önemli yenilik, YÖK bünyesinde yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) oluşturulmasıdır.

  1 Temmuz 2017 tarihli 7033 sayılı 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle YÖKAK; “Yükseköğretim kurumlarının eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir kuruluş” haline gelmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu 13 üyeden oluşmaktadır.

  Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun temel görevleri şunlardır:

  1. Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapmak,
    
  2. Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmek ve
    
  3. Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

  Kasım 2019 itibariyle Türkiye’de YÖKAK tarafından tescil edilen ulusal akreditasyon kuruluşu sayısı 12’dir. Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği- EPDAD bu kuruluşlardan biridir.

 • Akreditasyon Süreci